LOGO 采吉之美
B3 No. 291, Songjiang Rd, Zhongshan District Taipei City 【大都會古董商場】

宋耀州窯青釉刻花牡丹紋尊

  • 耀州窯 /
  • 宋耀州窯青釉刻花牡丹紋尊

簡述

尊鼓腹,長頸微束, 六瓣荷葉形花口,與頸內六條凸線出筋對應, 沿卷侈,高圈足外撇。 頸刻蕉葉紋,腹部刻牡丹紋。 通體施青釉,髮色青翠,勻淨光潤。 可參照: 2015 佳士得 古韻天成 – 臨宇山人珍藏 拍品2803

尺寸

H:12.6m D:14.5cm